Gabriella Fossum Gunnarsson

Biografi

Gabriella är specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt och har mångårig erfarenhet av dessa områden från såväl förvaltningsdomstol som advokatbyrå. Hon biträder regelbundet såväl leverantörer som upphandlande myndigheter med strategier och regelefterlevnad i deras offentliga affärer, såsom anbudsstrategier, anbudsgranskning, bedömning av upphandlingsplikt, upprättande av förfrågningsunderlag och avtal, avtalstolkningar och förhandlingsstöd, överprövnings- och skadeståndsprocesser samt offentlighets- och sekretessfrågor. Gabriella håller även utbildningar och föredrag inom området upphandlingsjuridik, både för Vinges klienter och vid externt anordnade utbildningar och konferenser.

Scroll to Top