Tillsammans för framtidens hållbara affärer

Som allmännyttans inköpsfunktion kan HBV, tillsammans med sina 360 medlemsbolag över hela landet, bidra till och dessutom driva på utvecklingen för en mer hållbar utveckling inom byggnation, renovering och förvaltning.

För att lyckas med detta krävs samarbete mellan många olika aktörer, ingen besitter ensam all nödvändig kunskap utan framgång nås genom att flera bidrar och arbetar för ett gemensamt mål. HBV samarbetar med ett flertal organisationer i olika projekt för att hitta nya sätt att möjliggöra framtidens hållbara affärer.

Ett exempel är det pilotprojekt i vilket HBV och Upphandlingsmyndigheten utvecklar ett uppföljningsverktyg som tydliggör miljöparametrar i inköpsprocessen. Målet är att kunna analysera inköp ända ner på artikelnivå och koppla på siffror för klimatpåverkan från standardiserade livscykelanalyser och miljödeklarationer. Detta möjliggör för en köpare att redan i beställningsögonblicket se varje enskild artikels miljöpåverkan, vilket i förlängningen kan driva efterfrågan på artiklar med lägre klimatpåverkan.

Ett ytterligare exempel är samarbetet med Byggvarubedömningen för att HBVs medlemmar i framtiden ska kunna göra kvalificerade avrop baserade på produkters kemiska innehåll, livscykelaspekt och sociala påverkan vid framställningstillfället. I flera upphandlingar har HBV också tagit hjälp av Sustainable Innovation för att säkerställa en tydlig hållbarhetsprofil i inköpsprocessen, exempelvis i det dynamiska inköpssystemet för solenergi.

Under rubriken ”Effektiva och hållbara beställningar” har HBV under året tillsammans med sina medlemmar bjudit in till träffar för information, diskussion och lärande för bättre och mer hållbara beställnings- och faktureringsprocesser. Felaktigheter i beställningsrutinerna orsakar merarbete och innebär ekonomiska förluster för både HBVs medlemmar och leverantörer. Genom att tillsammans diskutera, identifiera svårigheter och resonera fram lösningar på dessa, kan HBV och medlemmarna gemensamt arbeta sig fram till förbättringar som leder till mer hållbara beställningar.

Vi har alla ansvaret för att framtidens affärer är hållbara, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Genom att samarbeta och utnyttja alla de styrkor och kunskaper som står till buds hjälper vi både oss själva och varandra till framtidens hållbara affärer.

Skribent:
Niclas Kindvall

Scroll to Top